Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I’m With Friends AB, org. nr 556889-9651, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlas personuppgifter in?

I’m With Friends samlar in personuppgifter som du lämnar när du exempelvis kontaktar oss via e-post eller sociala medier, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder våra tjänster.

Vilka uppgifter behandlas?

I’m With Friends behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss.
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, CV och personligt brev.

Varför behandlar I’m With Friends uppgifter om dig?

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta I’m With Friends.

När har I’m With Friends rätt att behandla dina personuppgifter?

I’m With Friends har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. I’m With Friends kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av I’m With Friends och våra personuppgiftsbiträden. Vi har underleverantörer inom exempelvis IT, marknadsföring och frakt/transport. Dessa leverantörer hanterar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 •  När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att våra egna IT-system finns inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar I’m With Friends dina personuppgifter?

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Om du slutat använda dig av våra tjänster gallrar vi därför dina personuppgifter senast två år efter att du senast använde dig av våra tjänster. Om du begär att dina uppgifter raderas tidigare än så tar vi dock bort uppgifterna så snart vi kan.

Vad har du för rättigheter?

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet. Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta I’m With Friends.

Hur skyddas dina uppgifter?

I’m With Friends vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies

I’m With Friends webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

Vi använder oss av följande cookies:

 • Permanenta cookies. Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett bestämt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen. Vi använder dessa för att komma ihåg inställningar du gör på webbplatsen, t.ex att du godkänner användandet av cookies.
 • Sessionscookie. Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan. Vi använder huvudsakligen dessa för att hålla koll på om du är inloggad eller inte på webbplatsen.

Lär dig mer om cookies. På post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies, hur du kan hantera cookies i din webbläsare, samt vad lagen säger om cookies.

Uppdatering av policy

I’m With Friends gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Kontaktinformation

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter? Kontakta oss.
I’m With Friends
Tynäsgatan 10B
652 16 Karlstad

studio@imwithfriends.se